VINICE

KONICE - KRAVÍ HORA

Kraví hora je významná viniční trať o rozloze 67 hektarů. Starý předtřetihorně zvětralý a erozí hloubkově členěný povrch na okraji dyjského masivu byl během historie několikrát zaplaven mořem a překryt naplaveninami přinesenými toky z výše položených oblastí pevniny. Zdvihy pevniny a ustoupení moře obnovily erozi a vzniklo hluboké údolí Dyje, tak došlo i k odkrytí pohřbených skalnatých výchozů na úbočí Kraví hory či na jihozápadním okraji Nového Šaldorfa. Písky a slabě zpevněné pískovce s polohami štěrčíků a jílů se ukládaly v mělkých příbřežních vodách. Součástí usazeniny je i velké množství sloučenin železa. Byly zde nalezeny fragmenty masivních kostí (čelist kytovce, žebro sirény, kosti krokodýla) i jemnější schránky měkkýšů. Štěrk tvoří 30% skeletu. Nadmořská výška 260 - 338 metrů nad mořem, průměrná roční teplota je 9,1 °C a průměrné roční srážky činí 520 mm. Hospodařím zde v bio režimu na 0,8 hektaru vinice východní expozice.

HAVRANÍKY - STARÉ VINICE

Havranické vřesoviště je nejrozsáhlejším vřesovištěm v Národním parku Podyjí. Půda na pravém břehu řeky Dyje dříve sloužila jako pastvina pro dobytek. Je zde velmi specifický geologický profil. Nejvíce je zastoupeno starohorní a prvohorní podloží. V mladších třetihorách tudy probíhala linie mořského pobřeží. Pevninu tvořily vyvřeliny dyjského masivu reprezentované biotickou žulou, kterou ojediněle, ještě při chladnutí masivu, pronikly žíly aplitů a křemene. Zachovaly se zbytky mořských písků a vápenatých jílů. V jílech je možné nalézt úlomky schránek měkkýšů a kůstky ryb. Z rozpadajících se výchozů hornin zbyly malebně vyhlížející skupinky zaoblených balvanů, tzv. kamenná stáda. Na části této krásné přírody ve viniční trati Staré vinice mám vinohrad. Jedná se o středně velkou viniční trať o osázené výměře 69,6 ha s jižní, jihovýchodní a jihozápadní expozicí. Výskyt kamene tvoří 20-30% skeletu. Nadmořská výška je 270 - 310 metrů nad mořem. Průměrná roční teplota je 9°C. Průměrné roční srážky 480mm. Obdělávám zde v bio režimu 2 vinohrady o rozloze 0,5 hektaru. Jedná se o výsadby z roku 2004 převážně odrůdy Veltlínské zelené a Modrý Pinot, jihozápadní expozice.

TASOVICE - STARÁ HORA

Stará vinařská obec Tasovice je položena na posledních výběžcích Českomoravské vrchoviny. Plocha viničních tratí ve vinařské obci Tasovice je 139 hektarů. Původ jsou písčitohlinité zvětraliny na žulách dyjského masivu. Nadmořská výška je 222 - 238 metrů nad mořem. Průměrná roční teplota je 8,4°C. Svažitost 5 - 10%. Na pravém břehu řeky Dyje se nachází viniční trať Stará hora. Původně se tak jmenoval jen nejvýchodnější kousek s mírným východním svahem. Později expandovala až k viniční trati Kamenný vrch. Svahy jsou zde otočeny spíše směrem od slunce a obsahují proto každoročně dostatek kyselin. Stará hora je dlouhá, svažitá, kamenná stráň prvohorního podloží (Kambrium). To je tvořeno především hlinitopísčitou půdou a štěrkopísky s různými druhy žuly, ruly a křemene. Od roku 2021 zde obdělávám v bio režimu 1 hektar osázené plochy, především odrůdy Chardonnay, Rulandské šedé, Veltlínské zelené, Muškát moravský a Zweigeltrebe.

OBLEKOVICE - NAČERATICKÝ KOPEC

Velká viniční trať o výměře 126 ha s různými expozicemi vinohradů. Jedná se o "ostrovní horu", která je pozůstatkem třetihorního zvětrávání žulového masivu. Podkladem jsou vyvřelé horniny - biotické granodiority a amfibolické křemenné diority. Mírně kyselé pH. V horní části kopce spíše skalnatá půda se štěrkem a v nejspodnější části písek s hlínou a štěrkem. Výskyt kamene 15 - 40% skeletu. Nadmořská výška 226 - 280 metrů nad mořem. Průměrná roční teplota 8,8°C. Průměrné roční srážky 500mm. Z místní vinice jižní expozice vysazené v roce 2009 nakupuji hrozny. Tato vinice je ekologicky ošetřována.

DYJÁKOVIČKY - U SKLEPŮ

Vinohrady v okolí vinařské obce Dyjákovičky se rozkládají na necelých 60 hektarech osázené plochy. Území bylo geologicky budováno mořskými sedimentárními jednotkami karpatské předhlubně. K povrchu vystupují vrstevnaté vápenité jíly. V období mladších třetihor bylo území s velkou pravděpodobností členitou zátokou. K vytvoření vápenitých spraší přispěly větrné bouře v chladných obdobích čtvrtohor. Půda je zde velmi úrodná s alkalickým pH. Orientací je viniční trať U sklepů zasazena do mírně severního svahu. Historicky zde dosahovala nejvyšších kvalit odrůda Ryzlink vlašský, která je z velké části zastoupena i ve vinohradu o rozloze 0,2 hektaru, ve kterém od roku 2021 hospodařím. Dále je ve vinici hustého sponu zastoupena odrůda Muškát moravský, Veltlínské zelené a Svatovavřinecké. Vinici obdělávám v bio režimu.   

ŠATOV - U BUNKRU

První písemné zmínky o pěstování vinné révy v Šatově jsou z roku 1316. V této tradiční vinařské obci se nacházejí 4 viniční tratě. Nejmenší šatovská trať U bunkru se rozprostírá na mírném svahu se severní orientací a každoročně tak zaručuje dostatek kyselin. Severní poloha svahu je charakteristická také chladnější letní nocí, což se velmi pozitivně podepisuje na výrazném aroma vína. Výměra této viniční tratě je 31,5 ha - reálně osázená plocha s plodnými vinicemi je ovšem jenom 3,6 ha. Na osázené ploše hospodaří pouze drobní vinaři s vinohrady na malých parcelách. Nadmořská výška je zde 250 - 270 metrů nad mořem. Průměrná svažitost 3 %. Průměrná roční teplota 8,9°C. Geologický původ této viniční tratě jsou vápenité spraše a písčito-jílovité sedimenty Karpatské předhlubně. V období mladších třetihor bylo území s velkou pravděpodobností členitou zátokou, kterou protékala sladkovodní řeka. K vytvoření sprašových akumulací přispěly větrné bouře v chladných obdobích čtvrtohor. Mírně alkalické pH. Od roku 2021 zde obdělávám v bio režimu vinohrad o rozloze 0,2 hektaru ve velmi hustě osázeném sponu. Odrůdově je zde zastoupeno především Veltlínské červené rané, Ryzlink rýnský, Veltlínské zelené. 

POPICE - POD LESEM

Menší viniční trať o osázené rozloze 33,6 hektarů je zasazena do těsné blízkosti Národního parku Podyjí mezi obcemi Konice a Popice. Geologický patří k Českomoravské vrchovině, původ jsou písčitohlinité zvětraliny na žulách dyjského masivu, prvohorní podloží (Kambrium). To je tvořeno hlinitopísčitou půdou, biotickou žulou, rulou a zejména křemennými písky. Výskyt kamene 25% skeletu. Nadmořská výška je 300 - 330 metrů nad mořem. Průměrná roční teplota 8,9°C. Průměrné roční srážky 500mm. Podloží dává velmi minerální strukturovaná vína specifického charakteru. Do roku 2020 jsem zde v bio režimu hospodařil na 0,4 hektarech osázené plochy a nakupuji hrozny z vinic, které patří vinařství Dobrá Vinice. Jedná se o výsadby z roku 1987, jihovýchodní expozice.