VINICE

POPICE - POD LESEM

Menší viniční trať o osázené rozloze 33,6 hektarů je zasazena do těsné blízkosti Národního parku Podyjí mezi obcemi Konice a Popice. Geologický patří k Českomoravské vrchovině, původ jsou písčitohlinité zvětraliny na žulách dyjského masivu, prvohorní podloží. To je tvořeno hlinitopísčitou půdou, biotickou žulou, rulou a křemennými písky. Výskyt kamene 25% skeletu. Nadmořská výška je 300 - 330 metrů nad mořem. Průměrná roční teplota 8,9°C. Průměrné roční srážky 500mm. Podloží dává velmi minerální strukturovaná vína specifického charakteru. Hospodařím zde v bio režimu na 0,4 hektarech osázené plochy a nakupuji hrozny z vinic, které patří vinařství Dobrá Vinice. Jedná se o výsadby z roku 1987, jihovýchodní expozice.


HAVRANÍKY - STARÉ VINICE

Havranické vřesoviště je nejrozsáhlejším vřesovištěm v Národním parku Podyjí. Půda na pravém břehu řeky Dyje dříve sloužila jako pastvina pro dobytek. V mladších třetihorách tudy probíhala linie mořského pobřeží. Pevninu tvořily vyvřeliny dyjského masivu reprezentované biotickou žulou, kterou ojediněle, ještě při chladnutí masivu, pronikly žíly aplitů a křemene. Zachovaly se zbytky mořských písků a vápenatých jílů. V jílech je možné nalézt úlomky schránek měkkýšů a kůstky ryb. Z rozpadajících se výchozů hornin zbyly malebně vyhlížející skupinky zaoblených balvanů, tzv. kamenná stáda. Na části této krásné přírody ve viniční trati Staré vinice mám vinohrad. Jedná se o středně velkou viniční trať o osázené výměře 69,6 ha s jižní, jihovýchodní a jihozápadní expozicí. Výskyt kamene tvoří 20-30% skeletu. Nadmořská výška je 270 - 310 metrů nad mořem. Průměrná roční teplota je 9°C. Průměrné roční srážky 480mm. Obdělávám zde v bio režimu 0,4 hektaru osázené plochy. Jedná se o výsadby z roku 2004 převážně odrůdy Veltlínské zelené a Modrý Pinot, jihozápadní expozice.


OBLEKOVICE - NAČERATICKÝ KOPEC

Velká viniční trať o výměře 126 ha s různými expozicemi vinohradů. Jedná se o "ostrovní horu", která je pozůstatkem třetihorního zvětrávání žulového masivu. Podkladem jsou vyvřelé horniny - biotické granodiority a amfibolické křemenné diority. Mírně kyselé pH. V horní části kopce spíše skalnatá půda se štěrkem a v nejspodnější části písek s hlínou a štěrkem. Výskyt kamene 15 - 40% skeletu. Nadmořská výška 226 - 280 metrů nad mořem. Průměrná roční teplota 8,8°C. Průměrné roční srážky 500mm. Z místní vinice jižní expozice vysazené v roce 2009 o rozloze 0,4 hektaru nakupuji hrozny. Tato parcela je ekologicky ošetřována.