VINICE

KONICE - KRAVÍ HORA

Hospodařím zde v bio režimu na 0,8 hektaru vinice východní expozice s odrůdou Veltlínské zelené. Kraví hora je významná viniční trať o rozloze 67 hektarů. Starý předtřetihorně zvětralý a erozí hloubkově členěný povrch na okraji dyjského masivu byl během historie několikrát zaplaven mořem a překryt naplaveninami přinesenými toky z výše položených oblastí pevniny. Zdvihy pevniny a ustoupení moře obnovily erozi a vzniklo hluboké údolí Dyje, tak došlo i k odkrytí pohřbených skalnatých výchozů na úbočí Kraví hory či na jihozápadním okraji Nového Šaldorfa. Písky a slabě zpevněné pískovce s polohami štěrčíků a jílů se ukládaly v mělkých příbřežních vodách. Součástí usazeniny je i velké množství sloučenin železa. Byly zde nalezeny fragmenty masivních kostí (čelist kytovce, žebro sirény, kosti krokodýla) i jemnější schránky měkkýšů. Štěrk tvoří 30% skeletu. Nadmořská výška 260 - 338 metrů nad mořem, průměrná roční teplota je 9,1 °C a průměrné roční srážky činí 520 mm.

DOBŠICE - U HÁJKU

V bio režimu zde obdělávám vinohrad o velikosti 0,5 hektaru, jižní expozice. Polovina vinice je tvořena odrůdou Bílý Pinot, ve druhé polovině je zastoupena odrůda Sauvignon a Modrý Pinot. Název této viniční tratě je odvozen od lesoparku ležícím v těsném sousedství viniční tratě. Podloží je tvořeno prvohorní hlubinnou magmatickou horninou, především granitoidy, šedozelenými granity a křemennými diority. V období vzniku měly tyto horniny vysokohorský charakter. Působením zvětrávání a eroze byl ovšem tento povrch snížen. Během třetihor se do místní krajiny několikrát rozlilo mělké moře, které zde vytvořilo bohaté vrstvy třetihorních mořských usazenin v podobě štěrkopísků, písků a jílů. Ve velkém se zde nacházejí zkamenělé schránky měkkýšů. Počátkem čtvrtohor tudy tekla řeka, která vymodelovala místní krajinu a štěrkopísčité terasy. Nachází se zde spoustu valounů i vltavínů doplavených z Podyjí. Místní unikátní podloží a minerálně bohaté půdy v některých letech trpí nedostatkem vody v letním období. Minerální složení skalnatého podloží dává velmi charakterní vína.  

TASOVICE - KAMENNÝ VRCH

V blízkosti řeky Dyje zde v bio režimu obdělávám vinohrad vysazený v roce 1985 o rozloze 1,5 hektaru. Odrůdy Veltlínské zelené a Sauvignon. Vysoké vedení s kordonovým ramenem. Vinařská obec Tasovice je položena na posledních výběžcích Českomoravské vrchoviny. Kamenný vrch je stará, dlouhá, svažitá, kamenná stráň prvohorního podloží, která se táhne okolo řeky Dyje. Původ jsou písčitohlinité zvětraliny na žulách dyjského masivu. Nadmořská výška je 222 - 238 metrů nad mořem. Svažitost 5 - 10%. Podloží je tvořeno především hlinitopísčitou půdou a štěrkopísky s různými druhy žuly, ruly a křemene.

HNANICE - FLÁDNICKÁ

Na jaře 2022 jsem zde vysadil vinici o rozloze 0,5 hektaru, jižní expozice. Při úzkém sponu je zde odrůdově zastoupen Ryzlink rýnský, Sauvignon, Modrý Pinot a Zweigeltrebe. Od začátku v bio režimu. Dominantou obce Hnanice je kostel sv. Wolfganga, který je postaven na základech původního kostela ze 13. století. Původní kostelík hojně navštěvovali poutníci zejména kvůli studnám s léčivými prameny, které se nacházely uvnitř kostela. Viniční trať Fládnická je v těsné blízkosti tohoto kostela a v podloží viniční tratě se stále nacházejí podzemní vody. Geologický původ této viniční tratě jsou vápenité spraše a písčito-jílovité sedimenty Karpatské předhlubně. V období mladších třetihor bylo území s velkou pravděpodobností členitou zátokou, kterou protékala sladkovodní řeka. K vytvoření sprašových akumulací přispěly větrné bouře v chladných obdobích čtvrtohor. Půda je zde velmi úrodná s mírně alkalickým pH.

HNANICE - KNÍŽECÍ VRCH

Nádhernou vinici, která se nachází přímo v Národním parku Podyjí, obdělávám v bio režimu. Jedná se o 0,7 hektaru odrůdy Ryzlink vlašský z roku 1993, jihovýchodní expozice. V podloží jsou zastoupeny prvohorní křemeny i třetihorní žula a rula. Typickým znakem této viniční tratě je specifické mikroklima - teplé letní dny a studené letní noci, střídání teplot zvyšuje odrůdovou aromatičnost. Celková výměra této viniční tratě je 24,4 ha. Průměrná roční teplota je 9° C. Roční srážky jsou 480 mm. Nadmořská výška je od 280 do 336 metrů nad mořem. Geologický původ půd vápenité spraše na písčitohlinitých zvětralinách Dyjského masivu.

TĚŠETICE - STARÁ VINICE

Největší vinice, na které od roku 2023 hospodařím. Jedná se o 2,3ha plochu v bio režimu. Odrůdová skladba je zde poměrně pestrá - z bílých odrůd je zde zastoupeno Veltlínské zelené, Ryzlink vlašský, Tramín červený a Malvasia. Z modrých odrůd je zde vysazena Frankovka, Zweigeltrebe a Svatovavřinecké. Okolí obce Těšetice geologicky náleží ke karpatské předhlubni. Jedná se především o třetihorní písčito-jílovité sedimenty a štěrkopískové terasy. Pokryv představují spraše s černozemním horizontem. Typické jsou zde pestře zbarvené jílové sladkovodní sedimenty, které přecházejí do rudohnědých, zelených, červeně skvrnitých nevápnitých a faunisticky sterilních písčitých jílů. Profil této lokality byl zformován třetihorními sladkovodními jezerními a říčními sedimenty.

DYJÁKOVIČKY - U SKLEPŮ

Historicky zde dosahovala nejvyšších kvalit odrůda Ryzlink vlašský, která je z velké části zastoupena i ve vinohradu o rozloze 0,2 hektaru, ve kterém od roku 2021 hospodařím. Dále je ve vinici hustého sponu zastoupena odrůda Muškát moravský, Veltlínské zelené a Rulandské modré. Vinici obdělávám v bio režimu. Vinohrady v okolí vinařské obce Dyjákovičky se rozkládají na necelých 60 hektarech osázené plochy. Území bylo geologicky budováno mořskými sedimentárními jednotkami karpatské předhlubně. K povrchu vystupují vrstevnaté vápenité jíly. V období mladších třetihor bylo území s velkou pravděpodobností členitou zátokou. K vytvoření vápenitých spraší přispěly větrné bouře v chladných obdobích čtvrtohor. Půda je zde velmi úrodná s alkalickým pH. Orientací je viniční trať U sklepů zasazena do mírně severního svahu. 

DYJÁKOVIČKY - ŠÁC

Obdělávám zde v bio režimu vinohrad o rozloze 0,5 hektaru. Vinice byla vysazena v roce 1998 a odrůdově jsou zde zastoupeny odrůdy Sauvignon, Bílý Pinot, Muškát Moravský a směs několika modrých odrůd. Jižní expozice. Viniční trať se nachází těsně u hranice s Rakouskem, v největší vinařské lokalitě Znojemské podoblasti mezi obcemi Vrbovec a Ječmeniště. Území bylo geologicky budováno mořskými sedimentárními jednotkami karpatské předhlubně. K povrchu vystupují vrstevnaté vápenité jíly. V období mladších třetihor bylo území s velkou pravděpodobností členitou zátokou. K vytvoření vápenitých spraší přispěly větrné bouře v chladných obdobích čtvrtohor. Půda je zde velmi úrodná s alkalickým pH. Nadmořská výška 250–280 m nad mořem.